PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacji została wytworzona.

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania uregulowane jest w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 roku o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  (Dz. U. z 2021 poz. 1641 z późn. zm.)

 

Zasady udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania  będących w posiadaniu Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (www.bip.podlaski.strazgraniczna.pl), zwany dalej „BIP POSG”;
 • udostępniona w inny sposób niż w BIP POSG (np. zamieszczona w serwisie internetowym Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej www.podlaski.strazgraniczna.pl oraz w wydawnictwach wprowadzonych do obrotu zawierających informacje publiczne);
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

 • w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych w BIP POSG oraz serwisie internetowym:

W przypadku, gdy dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP POSG nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:

 1. poinformowania o źródle uzyskania informacji w postaci dopisku o treści: „Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”,
 2. poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 3. udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie w pierwotnie pozyskanej formie,
 4. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 5. nie modyfikowania pozyskanej informacji publicznej,
 • w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

W przypadku informacji publicznych udostępnianych na wniosek, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej określi warunki udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekaże je wnioskodawcy. 

III. Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych w całości lub we fragmentach lub częściach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych dopuszczalne jest pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 386 z późn. zm.) oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

IV. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

 1. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:
 • informacja publiczna nie została udostępniona w BIP POSG, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, albo
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej w posiadaniu Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej musi zawierać wszystkie dane, które są wymienione w art. 39 ust. 3  ustawie o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 2. Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego na adres:

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Bema 100
15-370 Białystok

lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. 2023, poz. 57 z późn. zm.) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej utworzonej w BIP POSG (www.bip.podlaski.strazgraniczna.pl) lub na adres poczty elektronicznej: bip.woi.posg@strazgraniczna.pl

 1. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 2. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

V. Opłata za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz inne czynniki, jakie mogą być brane pod uwagę przy wnioskach, a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do wykonania wydruków lub kserokopii,
 • koszty elektronicznych nośników informacji,
 • koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem informacji w celu ponownego wykorzystywania,
 • koszty przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

VI. Ograniczenia udostępniania

 1. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
 2. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu ponownego wykorzystania lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 3. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

VII. Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania,  określenia warunków  ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania, a także wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.  Sprzeciw składa się do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania  informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat w drodze decyzji.
 2. Od decyzji Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania  służy odwołanie zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (ewentualnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy).
 3. Do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat oraz do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej nie ponosi odpowiedzialności za:

 • ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny,
 • wykorzystywanie utworu lub bazy danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Komendantowi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

 


Ponowne

Metryczka

Data publikacji 25.10.2016
Data modyfikacji 02.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alina Grygorowicz
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Sokołowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Sokołowski
do góry