Roczne zbiorcze informacje dotyczące rozpatrywanych petycji

Rok 2020

ROCZNA ZBIORCZA INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPATRYWANYCH PETYCJI W 2020 ROKU

 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz.U.z 2018 r., poz. 870), podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, corocznie umieszcza na stronie internetowej urzędu lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

W  2020 r. do  Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza oraz Komendantów Placówek Straży Granicznej pozostających w terytorialnym zasięgu działania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej 
nie wpłynęła żadna petycja.

Metryczka

Data publikacji 15.01.2021
Data modyfikacji 20.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Cezary Borowski
Osoba modyfikująca informację:
Cezary Borowski
do góry