Ewidencje i rejestry - EWIDENCJE I REJESTRY - BIP - Podlaski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

EWIDENCJE I REJESTRY

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry prowadzone w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

1 CBD SG
2 CBD SG Kadry
3 Centralne Archiwum Odpraw i Legitymowania
4 Dane z zakresu kontroli przewozu drogowego
5 Dokumentacja ewidencyjna PKZP
6 Dziennik ewidencji aktów normatywnych
7 Dziennik ewidencji faksów
8 Dziennik ewidencji informatycznych nośników danych
9 Dziennik ewidencji notatek służbowych
10 Dziennik ewidencji zapytań 
11 Dziennik ewidencyjny
12 Dziennik korespondencji
13 Dziennik postanowień i decyzji administracyjnych Komendanta Podlaskiego Oddziału SG
14 Dziennik rozkazów Komendanta Podlaskiego Oddziału SG
15 Dziennik upoważnień i pełnomocnictw
16 e-PISMAK
17 EURODAC
18 Ewidencja broni i amunicji przydzielonej funkcjonariuszom
19 Ewidencja gospodarki materiałowej Ft-GM7
20 Ewidencja ilościowo-wartościowa mienia
21 Ewidencja kandydatów do służby i pracy
22 Ewidencja kontroli transportów odpadów
23 Ewidencja osób przeszkolonych z zakresu ochrony danych osobowych
24 Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych wraz z upoważnieniami
25 Ewidencja prowadzonych spraw administracyjnych
26 Ewidencja środków trwałych Ft-ST
27 Ewidencja upoważnień
28 Ewidencja użytkowników indywidualnych upoważnionych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych
29 Ewidencja użytkowników końcowych upoważnionych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych
30 Ewidencja wyników kontroli bezpieczeństwa, radiometrycznej i chemicznej osób, towarów i środków transportu
31 Ewidencja wyposażenia Ft-EW7
32 FINEZJA
33 Karta kontrolna
34 Karta zapoznania się z dokumentem
35 Kartoteka wydanych dokumentów
36 Karty badań profilaktycznych z kartami szczepień
37 Książka doręczeń przesyłek miejscowych
38 Książka dyspozytora
39 Książka ewidencji legitymacji służbowych
40 Książka ewidencji materiałów
41 Książka ewidencji pieczęci i stempli
42 Książka ewidencji przepustek
43 Książka ewidencji przyjętych i wydanych kluczy
44 Książka ewidencji psów służbowych POSG
45 Książka ewidencji wydawnictw, dokumentacji technicznej oraz wydawnictw filmowych Kancelarii Tajnej WOI
46 Książka ewidencji znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej – Podlaski Oddział Straży Granicznej
47 Książka kontroli
48 Książka meldunkowa
49 Książka protokołów odpraw służbowych
50 Książka przyjęć ambulatoryjnych
51 Książka rozkazów dziennych
52 Księga dowodów rzeczowych
53 Księga druków ścisłego zarachowania
54 Mikrokomputerowy System Wspomagania Prac Komórki Żywienia Zbiorowego „KONSUMENT”
55 Obsada stanowisk etatowych POSG
56 Ocena ryzyka na stanowiskach pracy/służby
57 OPERA
58 Petent-kadry
59 Płace
60 Płatnik ZUS – zbiór dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych
61 POBYT
62 Pocztowa książka nadawcza
63 POEZJA
64 PRAZUS
65 Protokół brakowania dokumentów
66 Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia
67 Przegląd dokumentów zbioru
68 Rejestr (wykaz) osób uprawnionych do przebywania na terenie chronionego obiektu
69 Rejestr akt osobowych
70 Rejestr alarmowych zdarzeń
71 Rejestr alfabetyczny pracowników
72 Rejestr badań
73 Rejestr cudzoziemców RAC
74 Rejestr depozytów
75 Rejestr dokonywania sprawdzeń w bazach danych
76 Rejestr dokumentów jawnych, dzienników i książek ewidencyjnych
77 Rejestr dzienników ewidencji i teczek
78 Rejestr Elektroniczny Upoważnień i Pełnomocnictw
79 Rejestr Elektroniczny Wydawnictw
80 Rejestr gości (interesantów) przybyłych do obiektu
81 Rejestr książek kontroli pracy pojazdów
82 Rejestr lokali mieszkalnych
83 Rejestr mandatów kredytowanych 
84 Rejestr mieszkań funkcyjnych
85 Rejestr nałożonych grzywien oraz zatrzymanego przemytu
86 Rejestr odmów wydania  poświadczeń bezpieczeństwa
87 Rejestr osób przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych SIS i danych VIS wykorzystywanych poprzez KSI
88 Rejestr osób wchodzących do kancelarii
89 Rejestr osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa (rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa)
90 Rejestr osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa (rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa)
91 Rejestr osób, wobec których podjęto decyzje o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa
92 Rejestr petycji
93 Rejestr podjętych czynności wyjaśniających
94 Rejestr poleceń wyjazdów służbowych
95 Rejestr protokołów brakowania/zniszczenia dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem "Bc"
96 Rejestr protokołów kontroli z zakresu transportu drogowego
97 Rejestr skarg i wniosków
98 Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych archiwum zakładowego POSG w Białymstoku
99 Rejestr spraw windykacyjnych
100 Rejestr szkoleń wstępnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej
101 Rejestr szkoleń z BHP funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
102 Rejestr śledztw i dochodzeń
103 Rejestr teczek akt postępowań sprawdzających
104 Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych
105 Rejestr teczek oświadczeń majątkowych
106 Rejestr udostępnianych danych osobowych
107 Rejestr upoważnień do kontroli
108 Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
109 Rejestr wniosków o przydział lokalu mieszkalnego i oświadczeń mieszkaniowych dotyczących równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
110 Rejestr wniosków w sprawie przyznania pomocy finansowej
111 Rejestr wydanych decyzji w sprawach mieszkaniowych
112 Rejestr wydanych dokumentów
113 Rejestr wydanych orzeczeń
114 Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
115 Rejestr wydanych przedmiotów
116 Rejestr wydanych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”
117 Rejestr wydanych upoważnień do nadawania i odbioru przesyłek
118 Rejestr wydanych upoważnień do wykonywania czynnosci kancelaryjnych
119 Rejestr wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby
120 Rejestr wypadków przy pracy
121 Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu
122 Rejestr zapytań
123 Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
124 Rejestr zaświadczeń o przeszkoleniu SIS, VIS
125 Rejestr zleceń nadania, cofnięcia i zmiany uprawnień do systemów informatycznych SG
126 Rejestr zwolnień lekarskich
127 Roczne karty ewidencji nieobecności
128 Skorowidz osób osadzonych w areszcie / w ośrodku
129 Skorowidz rejestrów
130 Spis akt przekazanych
131 Spis spraw zawartych w teczce
132 Spis zawartości teczki/ depozytu
133 System deponowania kluczy
134 System kontroli dostępu
135 Wykaz kluczy i osób uprawnionych do ich pobierania
136 Wykaz osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto
137 Wykaz przesyłek nadanych
138 Wykaz przesyłek wydanych
139 Wykaz przychodu przesyłek
140 Wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
141 Zameldowania w obiektach Straży Granicznej

Metryczka

Data publikacji 10.03.2017
Data modyfikacji 10.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Zdanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Zdanowicz
do góry