DOSTĘP DO ZASOBÓW ARCHIWALNYCH

UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW ARCHIWALNYCH

Udostępnienie materiałów archiwalnych Straży Granicznej do celów naukowych, badawczych, publicystycznych i innych reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych ( Dz.U. z 2011 r., Nr 196, poz. 1161 ).

Tryb występowania o udostępnienie zasobu archiwalnego.

Udostępnienie materiałów archiwalnych odbywa się na pisemne zgłoszenie zainteresowanego podmiotu. Zgłoszenie winno zawierać:

  1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
  2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne – jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna;
  3. wskazanie materiałów archiwalnych i określenie tematu, którego one dotyczą;
  4. określenie celu udostępnienia materiałów archiwalnych;
  5. proponowany sposób udostępnienia materiałów archiwalnych.

Do zgłoszenia należy ponadto załączyć potwierdzenie faktu prowadzenia prac o wskazanej tematyce lub pismo polecające właściwej w tym zakresie instytucji lub osoby.

Tryb i sposób prowadzenia spraw związanych z udostępnieniem materiałów archiwalnych.

Komendant Podlaskiego Oddziału SG, po rozpatrzeniu wniosku, udostępnia przedmiotowe materiały. Zgodnie z posiadanym prawem może również:

  1. odmówić lub ograniczyć udostępnianie albo reprodukowanie materiałów archiwalnych ze względu na ich zły stan fizyczny, ewentualnie żądanie przez zgłaszającego/wnioskodawcę materiałów archiwalnych wykraczających poza tematykę prowadzonych badań,
  2. ustalić maksymalną liczbę jednostek archiwalnych, jaka może być udostępniona jednej osobie w ciągu dnia.

Udostępnienie akt nie uprawnia zgłaszającego lub wnioskodawcy do samodzielnego ich reprodukowania. Udostępnienie dokumentacji jest bezpłatne z wyjątkiem przypadku ponoszenia przez archiwum dodatkowych kosztów w postaci reprodukcji, archiwum pobiera od zgłaszającego lub wnioskodawcy opłatę, w której wysokość regulują przepisy w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych.

Udostępnienie akt zawierających informacje niejawne następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r., tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz.742).

Metryczka

Data publikacji 31.10.2018
Data modyfikacji 10.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Zdanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Zdanowicz
do góry