OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Obsługa osób niesłyszących

Obsługa osób niesłyszących, niedosłyszących i głuchoniemych w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jedn. Dz.U z 2017 r., poz. 1824) Podlaski Oddział Straży Granicznej (POSG) udostępnia osobom doświadczającym (trwale lub okresowo) trudności w komunikowaniu się, zwanym dalej ”osobami uprawnionymi” następujące usługi umożliwiające, bądź wspierające kontakt z funkcjonariuszami/pracownikami Oddziału:

 • z pomocy osoby przybranej, pośredniczącej w kontakcie z POSG.

Przez osobę przybraną, zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Może to być znajomy lub członek rodziny, wybrany przez osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się:

 • z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Podlaski Oddział Straży Granicznej zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, w terminie co najmniej 3 dni roboczych poprzedzających datę planowanej wizyty w Oddziale, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej,
 • wskazanie wybranej metody komunikowania się,
 • propozycja terminu i godziny spotkania,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt ze zgłaszającym, na który zostanie nadesłana informacja zwrotna dotycząca realizacji świadczenia usługi (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w postaci zapewnienia usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika we wskazanym w zgłoszeniu terminie, Oddział zobowiązany jest do poinformowania osoby uprawnionej o zaistniałym fakcie (wraz z podaniem uzasadnienia), z równoczesnym wskazaniem propozycji innych możliwych terminów wizyty/spotkania, bądź innej metody/sposobu kontaktu:

 • ze środków wspierających komunikowanie się.

 

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: podlaski@strazgraniczna.pl

 • faksem na nr: +48 85 714 57 01

 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd):

  Podlaski Oddział Straży Granicznej

  ul. Bema 100, 15-370 Białystok

 • telefonicznie za pośrednictwem osoby przybranej pod nr +48 85 714 50 02

Metryczka

Data publikacji 01.09.2017
Data modyfikacji 24.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Zdanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Zdanowicz
do góry