KLAUZULA INFORMACYJNA - DANE OSOBOWE - BIP - Podlaski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą przy ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok, tel.: 85 714 50 02, fax: 85 714 57 01, email: podlaski@strazgraniczna.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą przy ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok tel.: 85 714 51 50, fax: 85 714 57 26.
 3. Zastępcą inspektora ochrony danych jest Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Podlaskiego oddziału Straży Granicznej z siedzibą przy ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok tel.: 85 714 51 55, fax: 85 714 57 26.
 4. Cele i podstawy prawne: Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) oraz wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e  RODO). Pobrane dane osobowe są niezbędne, do realizacji celów ustawowych Straży Granicznej.  
 5. Okres przechowywania danych: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane, lub przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązujących, w pozostałych przypadkach dane będą niszczone niezwłocznie.
 6. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo:

  1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
  2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
  4) żądania cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane na terytorium Rzeczpospolitej Polski, do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w uzasadnionych przypadkach, gdy przepisy prawa na to pozwalają.
 8. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO).

MONITORING WIZYJNY

 1. W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej stosowany jest monitoring wizyjny, w związku z powyższym przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Administratora, związanych z zapewnieniem ochrony obiektów Straży Granicznej.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
 4. Zapisy punktów 1 – 2 oraz 4 – 7 ujęte w klauzuli informacyjnej mają zastosowanie do monitoringu wizyjnego.

Szczegółowych informacji w przedmiotowym zakresie można uzyskać kontaktując się z Inspektorem ochrony danych.

 

VERSION IN ENGLISH

INFORMATION CLAUSE
In accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 /EC (general regulation on data protection), hereinafter referred to as General Data Protection Regulation (GDPR), we would like to inform you that:

 1. The Data Protection Controller is the Commander of the Podlaski Border Guard Regional Unit with headquarters at gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok, tel.: +48 85 714 50 02, fax: +48 85 714 57 01, e-mail: podlaski@strazgraniczna.pl.
 2. The Data Protection Inspector is the Head of the Information Protection Department of the Podlaski Border Guard Regional Unit, based at gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok, tel.: 85 714 51 50, fax: 85 714 57 26.
 3. Objectives and legal bases: your personal data is processed resulting from the execution of the legal obligation of the Controller (Art. 6 (1) (c) of the GDPR) and the Controller performing tasks in the public interest or exercise of public authority entrusted to the Controller (Art.6 (1) (e) of the GDPR). The collected personal data is necessary to execution of the statutory objectives of the Border Guard.
 4. Data storage period: your personal data will be stored for a period not longer than it is necessary to meet the objectives for which it was collected or for a period provided for in generally applicable regulations, in other cases data will be deleted immediately.
 5. The person whose personal data is processed has the right to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Office, as well as the right to:

1) access the content of their personal data, request for correction or erasure, in accordance with Art. 15 - 17 of the GDPR;
2) data processing restriction, in cases specified in Art. 18 of the GDPR;
3) data transfer, in accordance with Art. 20 of the GDPR;
4) request for withdrawal of consent at any time.

 1. Personal data may be transferred on the territory of the Republic of Poland, to the third countries or international organizations in justified cases where the legislation in force so provides.
 2. Personal data will not be subject to automated decision-making, including profiling (Art. 22 of the GDPR).

VISUAL MONITORING

 1. Video monitoring is used at the Border Guard Post, therefore we process your personal data in the form of an image.
 2. Personal data is being processed in order to execute the tasks of the Controller, related to ensuring the protection of the Border Guard facilities.
 3. The legal basis for data processing is the Act on the Border Guard as of October 12, 1990.
 4. Points 1 - 2 and 4 - 7 included in the information clause shall apply to video monitoring.

Detailed information in this respect can be obtained by contacting the Data Protection Inspector.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA SIS, VIS

Centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informatycznego – Komendant Główny Policji jako administrator danych, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1844), rozpatruje wnioski osób dotyczące przetwarzania ich danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS).

 

I. Administrator danych

Centralny organ techniczny KSI  - Komendant Główny Policji

Dane kontaktowe:

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa

tel. sekretariat: 22 60 148 79, 22 60 131 45
faks sekretariat: 22 60 129 21

II. Inspektor ochrony danych                 

Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe:

ul. Puławska 148/150

02-624 Warszawa 

tel. 22 60 127 34
faks 22 60 128 73

Szczegółowych informacji w przedmiotowym zakresie można uzyskać ze strony internetowej:

 http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/centralny-organ-techni

 

 

Metryczka

Data publikacji 20.09.2018
Data modyfikacji 01.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Sokołowski
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Sokołowski
do góry