rzemieślnik specjalista - elektryk - WOLNE STANOWISKA PRACY - BIP - Podlaski Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

WOLNE STANOWISKA PRACY

rzemieślnik specjalista - elektryk

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku ogłasza rekrutację na stanowisko:

rzemieślnik specjalista - elektryk Zespołu Konserwacji Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Komenda Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Zakres głównych obowiązków na stanowisku:

 • wykonywanie konserwacji oraz przeglądów stanu technicznego sieci oraz instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach należących do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej;
 • usuwanie powstałych awarii oraz wykonywanie czynności naprawczych, remontowych i konserwacyjnych osprzętu, urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych w obiektach należących do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej;
 • wykonywanie przeglądów elektronarzędzi;
 • wykonywanie prac transportowych, załadunkowych i rozładunkowych;
 • wykonywanie prac pomocniczych dla innych rzemieślników – specjalistów;
 • prowadzenie na bieżąco książki pracy konserwatora. 

Kwalifikacje wymagane od kandydata:

niezbędne:

wykształcenie: co najmniej zasadnicze; 

doświadczenie: 3 lata pracy.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie G1;
 • znajomość zagadnień realizacji robót budowlanych w zakresie wykonywania obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno – pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną;
 • sumienność, dyspozycyjność, uczciwość, lojalność, umiejętność pracy w zespole.

 wymagania dodatkowe: mile widziane uprawnienia dozorowe w grupie G1.

pozostałe wymagania dodatkowe: brak.

 

Warunki pracy na stanowisku:

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

 • praca w systemie jednozmianowym;
 • praca w obiektach służbowych SG i w terenie przy zmiennych warunkach atmosferycznych;
 • terminowa realizacja postawionych zadań;
 • wysiłek fizyczny;
 • wyjazdy służbowe.

 

miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • występowanie uciążliwych/szkodliwych/niebezpiecznych warunków pracy: kontakt z instalacjami i urządzeniami pod napięciem;
 • praca na wysokości powyżej 3 m;
 • w budynku brak sanitariatów oraz spełniających normy dla osób niepełnosprawnych oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych;
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchym.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie lub list motywacyjny (opatrzone datą i własnoręcznym podpisem);
 • CV lub życiorys (opatrzone datą i własnoręcznym podpisem);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (opatrzone datą i własnoręcznym podpisem);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień w tym świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie G1.

 Termin składania dokumentów:

  24.11.2017 r. - 09.12.2017 r.

Miejsce składania dokumentów: Podlaski Oddział Straży Granicznej ul. Bema 100 15-370 Białystok Oferty prosimy opatrzyć dopiskiem: „oferta pracy – rzemieślnik specjalista - elektryk, Wydział Techniki i Zaopatrzenia”.

 Inne informacje:

 • Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego.
 • Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty, które nie spełniają wymagań określonych  w ogłoszeniu, a także oferty niezawierające kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów.
 • Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
 • Kandydaci, których oferty spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, będą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informowani o terminie oraz przyjętych sposobach przeprowadzenia selekcji (np. sprawdzian wiedzy, zadanie praktyczne, rozmowa kwalifikacyjna).
 • Proponowane wynagrodzenie: 2 147,00zł (brutto) oraz 10% premii i dodatek z tytułu wysługi lat.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (85) 714 52 46.

 

Procedurę naboru kandydatów do pracy w POSG zamieszczono na stronie internetowej Oddziału www.podlaski.strazgraniczna.pl

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryczka

Data publikacji 24.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Zdanowicz
Osoba modyfikująca informację:

Nawigacja

do góry